VIII/19 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna

Transmisja rozpocznie się o godz. 11:00.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Bezpieczeństwo na terenie Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 6. Aktualna sytuacja w oświacie na terenie Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XLIV/387/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ochotnica Dolna na lata 2014 – 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr IV/36/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 14. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Dyskusja i wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.