IX/19 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna

Transmisja rozpocznie się o godz. 10:00.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 5. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 6. Przedstawienie oferty instytucji upowszechniania kultury z terenu Gminy przygotowanej dla mieszkańców. Kalendarz imprez kulturalnych.
 7. Promocja Gminy, turystyka.
 8. Zapoznanie się z „Oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2018”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ochotnica Dolna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ochotnica Dolna na lata 2019 – 2030.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr IV/36/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Dyskusja i wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.