XVI/19 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna

Transmisja rozpocznie się o godz. 10:00.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 6. Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań.
 7. Dyskusja i wolne wnioski.
 8. Omówienie informacji Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 w Gminie Ochotnica Dolna.
 9. Ocena stanu dróg gminnych oraz mienia komunalnego.
 10. Dyskusja nad współpracą Gminy z Gminami partnerskimi oraz organizacjami, których członkiem jest Gmina.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ochotnica Dolna na lata 2019-2030.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr IV/36/19 z dnia 28 stycznia 2019r. oraz zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy.
 15. Omówienie funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie Gminy.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Zakończenie sesji.