XVII/19 nadzwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna

Transmisja rozpocznie się o godz. 11:30.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ochotnica Dolna na lata 2019-2030.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Ochotnica Dolna.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Zakładu Transportowego w Ochotnicy Dolnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji gminnej oraz uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznej w Gminie Ochotnica Dolna.
 10. Ocena stanu dróg gminnych oraz mienia komunalnego.
 11. Dyskusja nad współpracą Gminy z Gminami partnerskimi oraz organizacjami, których członkiem jest Gmina.
 12. Dyskusja i wolne wnioski.
 13. Zakończenie sesji.