Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ochotnica Dolna 29.04.2020 r.

Znak: PPOŚ.6220.2.2020.KJ

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 4 ustawy z dnia 03.10.2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z pózn. zm.), Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla:

„Odbudowy kładki pieszo – jezdnej przez wody powierzchniowe płynące potoku Ochotnica w km. 11+050 gmina Ochotnica Dolna, powiat nowotarski”

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Znak sprawy

PPOŚ.6220.2.2020.KJ

Data złożenia

2020-04-25

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Osoba fizyczna

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Wniosek o wydanie decyzji z kartą informacyjną przedsięwzięcia, koncepcją inwestycji wraz z obszarem oddziaływania na kopii mapy ewidencji gruntów w skali 1:2880

Nazwa organu - adresata wniosku

Wójt Gminy Ochotnica Dolna

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Ochotnica Dolna, Zespół Planowania przestrzennego, geodezji, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska, nr tel. (18) 2620910 w. 20, pok. nr 010

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

-

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

brak

Uwagi

brak