Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ochotnica Dolna 30.09.2021 r.

Znak: PPOŚ.6220.7.2021.KJ

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 03.10.2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z pózn. zm.), Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla:

„Odbudowy uszkodzonych zabezpieczeń w km 0+010 - 0+200, 0+230 - 0+260, 1+675 - 1+700 oraz 2+030 - 2+086.39 wraz z odbudową mostów w km 0+800 oraz 1+580 w ciągu drogi gminnej K363920 Jamne w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa drogi gminnej K363920 Jamne w km 0+010 -1+165 i 1+400 - 2+100 wraz z odbudową mostów w ciągu tej drogi w km 0+800, 1+580 i 4+170 oraz odbudową przepustu w km 1+430 i 1+950 w Ochotnicy Górnej, uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu”

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Znak sprawy

PPOŚ.6220.7.2021.KJ

Data złożenia

2021-09-28

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Wójt Gminy Ochotnica Dolna, działająca przez pełnomocnika, Pana Krzysztofa Waniczek

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Wniosek o wydanie decyzji z kartą informacyjną przedsięwzięcia.

Kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym obszarem realizacji inwestycji oraz obszarem oddziaływania inwestycji.

Projekt zagospodarowania terenu (Rys.01.1, Rys 01.2, Rys. 01.3, Rys 01.4, Rys. 01.5)

Płyta CD

Mapa ewidencyjna

Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora.

Nazwa organu - adresata wniosku

Wójt Gminy Ochotnica Dolna

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Ochotnica Dolna, Zespół Planowania przestrzennego, geodezji, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska, nr tel. (18) 2620910 w. 19, pok. nr 005

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

-

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

brak

Uwagi

brak

 

 

Krzysztof Jurkowski

Zastępca Wójta Gminy