Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze wniosków dla mikroprzedsiębiorstw
w ramach schematu A działania 2.1
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

27.08.2009 r.

 

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia
w zarządzaniu II Osią priorytetową Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 „Gospodarka regionalnej szansy”
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 "Rozwój
i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A   "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP"

 

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie konkursowym. Nabór ma charakter zamknięty.

 

Na podstawie Ramowego Planu Realizacji Działań wysokość środków przeznaczonych w ramach niniejszego naboru z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa wynosi 29 242 500 PLN*

 

Zgodnie z Uszczegółowieniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

z dnia 27 listopada 2007 r. z późn. zm. dofinansowaniu podlegać będą projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty, w szczególności poprzez:

·         rozbudowę i nabycie przedsiębiorstwa,

  • działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego,
  • zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP,
  • unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
  • modernizację środków produkcji,

·         zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: mikroprzedsiębiorstwa.

 

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesyłać w wersji elektronicznej, korzystając z Regionalnego Systemu Informatycznego (RSI), a następnie pełną dokumentację – w formie określonej w Regulaminie konkursu – należy dostarczyć osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą na adres:

 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

(Zespół wyboru projektów, pokój nr 112)

ul. Kordylewskiego 11

31-542 Kraków

 

w terminie od 17 września do 16 października 2009 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00

 

Ostateczny termin składania wniosków upływa 16 października 2009 r. o godz. 16.00. Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu oraz pozostałą dokumentacją konkursową, dostępnymi na stronie internetowej www.mcp.malopolska.pl w zakładce „Nabór wniosków”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (012) 37 69 191 oraz drogą elektroniczną – e-mail: info@mcp.malopolska.pl

*Zgodnie z kursem księgowym publikowanym na stronie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html) z dnia 30 lipca 2009 r., który wyniósł 4,1775 PLN

Kontakt:

Zespół Informacji i Promocji

Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości


Magdalena Migalska - tel. 012 376 91 10

Marcin Grega - tel. 012 376 91 91

Katarzyna Pikusa  - tel. 012 376 91 93

Magdalena Zyguła – tel. 012 376 91 92