Ogłoszenie o sesji

O G ŁO S Z E N I E

Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku) w dniu 13 października 2009 roku (wtorek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad) odbędzie się XXXVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, powitanie zebranych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna
z organizacjami pozarządowymi na rok 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
17. Analiza sprawozdania finansowego Wójta Gminy za I półrocze 2009 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ochotnica Dolna na 2009 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie wydatków przekraczających rok budżetowy.
21. Omówienie aktualnej sytuacji w oświacie i kulturze na terenie Gminy.
22. Omówienie spraw związanych z budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków.
23. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
24. Dyskusja i wolne wnioski
25. Zakończenie sesji.

2009-10-09 JP