Ogłoszenie o sesji

O G ŁO S Z E N I E

Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku)
w dniu 20 listopada 2009 roku (piątek) o godz. 14.00
w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad)
odbędzie się XXXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, powitanie zebranych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do 1 m³ ścieków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Ochotnica Dolna w latach 2010 – 2012 projektu „Zmieniam swoje życie na lepsze – upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie Ochotnica Dolna” w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
13. Podjęcie uchwały o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutów sołectw.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu na okres
1 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Ustrzyk” w Ochotnicy Górnej, nadania aktu założycielskiego i statutu.
19. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ochotnica Dolna na 2009 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie wydatków przekraczających rok budżetowy.
23. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem służby zdrowia i pomocy społecznej.
24. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
25. Dyskusja i wolne wnioski.
26. Zakończenie sesji.


2009-11-19 JP