Ogłoszenie o konkursie na rok 2010

Na podstawie art.11, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2010 w zakresie:


I. Zorganizowania pomocy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych alkoholizmem poprzez:

a)    prowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych dla dzieci z klas I – III szkoły podstawowej,

b) objęcie dożywianiem dzieci uczęszczających na zajęcia.

               Na zadanie przeznaczono kwotę w wysokości 10.000 zł.

Jednostką organizacyjną Urzędu Gminy odpowiedzialną merytorycznie za obszar współpracy dotyczący „Zorganizowania pomocy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych alkoholizmem” jest Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 7 stycznia 2010 roku do dnia 20 grudnia 2010 roku. Zadanie musi być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.

II.     Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Działanie obejmuje:

a)    transport uczniów niepełnosprawnych i opiekę nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych,

          Na zadanie przeznaczono kwotę w wysokości 18.000  zł.

b)    wspieranie działań z zakresu oświaty związanych z rewalidacją uczniów niepełnosprawnych,

           Na zadanie przeznaczono kwotę w wysokości 2.000  zł.

Jednostką organizacyjną Urzędu Gminy odpowiedzialną merytorycznie za obszar współpracy  dotyczący „Działań na rzecz osób niepełnosprawnych” jest Zespół Obsługi Finansowej Szkół Gminy Ochotnica Dolna.

Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 7 stycznia 2010 roku do dnia 20 grudnia 2010 roku.  Zadanie musi być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz
z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.

Termin składania ofert.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 30 grudnia 2009 r. oferty na dzienniku podawczym w Sekretariacie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna lub przesłanie oferty na w/w adres korespondencyjny (liczy się data wpływu) z dopiskiem „KONKURS OFERT”.

Wzór formularza oferty określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. Nr 264 poz. 2207/. Formularze są również dostępne w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna.

Zasady przyznawania dotacji, termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty reguluje Zarządzenie Nr 139/09 Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dn. 25 listopada 2009 r., które umieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Ochotnica Dolna www.ochotnica.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, a także dostępne jest na żądanie w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160, 34 – 452 Ochotnica Dolna, pokój nr 22 – 23.

 W  roku 2008 Gmina realizowała zadania:

1)       W zakresie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” – na zadanie przeznaczono kwotę 10.000 zł.

2)       W zakresie „Zorganizowania pomocy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych alkoholizmem” – na zadanie przeznaczono kwotę 10.000 zł.

W roku 2009 Gmina realizowała zadania:

1)       W zakresie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” – na zadanie przeznaczono kwotę 15.000 zł.

2)       W zakresie „Zorganizowania pomocy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych alkoholizmem” – na zadanie przeznaczono kwotę 10.000 zł.

ZARZĄDZENIE NR 139/09 Z DNIA WÓJTA GMINY OCHOTNICA DOLNA Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadan publicznych Gminy Ochotnica Dolna na rok 2010.

 

 

2009-11-26 JP