Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie nowych statutów sołectw Gminy Ochotnica Dolna

Rada Gminy i Wójt Gminy Ochotnica Dolna

ZAPRASZAJĄ MIESZKAŃCÓW GMINY


DO KONSULATCJI,


KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ PROJEKTY NOWYCH STATUTÓW WSZYSTKICH

SOŁECTW GMINY OCHOTNICA DOLNA.


Wszelkie uwagi i propozycje prosimy zgłaszać osobiście lub składać pisemnie


do Wójta Gminy, Radnych, Sołtysów, Rad Sołeckich


oraz do Biura Rady Gminy Ochotnica Dolna lub pocztą elektroniczną na adres:


rada-gminy@ochotnica.pl


w terminie do dnia 28 lutego 2010 r.

 

 

 

Uchwala Nr XXXIX/337/09
Rady Gminy Ochotnica Dolna
z dnia 20 listopada 2009 r.
 

o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutów sołectw
 

Na podstawie art. 5a ust. 2 w zw. z art. 35 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
Rada Gminy Ochotnica Dolna uchwala, co następuje :
 

§ 1.
Postanawia się przeprowadzić z mieszkańcami Gminy konsultacje, których przedmiotem są projekty nowych statutów wszystkich sołectw Gminy Ochotnica Dolna.
 

§ 2.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 01.01.2010 r. do 28.02.2010 r. poprzez :
1) udostępnienie mieszkańcom treści projektów statutów w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej Gminy, a także
u poszczególnych Sołtysów,
2) przyjmowanie przez wójta, radnych, sołtysów, rady sołeckie zgłaszanych osobiście lub pisemnie uwag, opinii i wniosków mieszkańców;
3) pisemne zgłaszanie uwag, opinii i wniosków mieszkańców do biura Rady Gminy Ochotnica Dolna lub pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: rada-gminy@ochotnica.pl.
 

§ 3.
Niezwłocznie po upływie okresu konsultacji określonego w § 1, nie później jednak niż do
31.03.2010 r. wszystkie opinie, uwagi i wnioski mieszkańców przekazuje się do Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ochotnica Dolna.
 

§ 5.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, a także na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej oraz jednostek pomocniczych Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 


UZASADNIENIE
Wymóg przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w zakresie zaproponowanych rozwiązań organizacji i zakresu działania jednostek pomocniczych (sołectw) określonych w ich statutach - przed uchwaleniem statutów - wynika z obowiązków określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym. Zgodnie z przepisem art. 5a ust. 1 cyt. ustawy zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy określa uchwała Rady Gminy. Na zasadzie art. 35 ust. 1 tej ustawy organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada Gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Ponieważ opracowane przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Ochotnica Dolna projekty statutów jednostek pomocniczych wymagają przeprowadzenia wyżej wymienionych konsultacji konieczne jest podjęcie stosownej uchwały.
 

 

PROJEKTY NOWYCH STATUTÓW SOŁECTW:

 

 

Tylmanowa

Ochotnica Dolna

Ochotnica Dolna - Młynne

Ochotnica Górna