Ogłoszenie o sesji

O G ŁO S Z E N I E

Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku)w dniu 18 grudnia 2009 roku (piątek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad) odbędzie się XL zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji, powitanie zebranych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Omówienie spraw związanych z dostawą energii elektrycznej na terenie Gminy.
5. Omówienie spraw związanych z wyznaczeniem linii brzegowej i zabezpieczeniem koryta potoku Ochotnica przed powodzią.
6. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
8. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy Ochotnica Dolna na 2010 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ochotnica Dolna na 2010 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie wydatków przekraczających rok budżetowy.
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Dyskusja i wolne wnioski.
17. Zakończenie sesji.