Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. z 2004r. Dz. U. Nr 261 poz.2603 ),
 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna odwołuje ogłoszony na dzień 17 grudnia 2009r. na godz.10,00 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dotyczący:
- działki ewid. nr 6748/23 o pow. 0.0257 ha, cena wywoławcza 2.570,00 zł,wadium 257,00 zł,

 

położonej w Ochotnicy Dolnej, gmina Ochotnica Dolna, pow.nowotarski, woj. małopolskie stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW 67080,

 

Nieruchomość w/w przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren oznaczony symbolem ZNRL – obudowa biologiczna rzek i potoków.

 

Odwołanie przetargu spowodowane zostało pominięciem w ogłoszeniu o przetargu obciążenia nieruchomości służebnością przejazdu i przechodu utartym szlakiem w terenie pasem o szerokości 5,50m na rzecz każdoczesnych właścicieli działek ewid. nr 6291/2, 6289/3, 6289/4 i 6289/5, która jest ujawniona w księdze wieczystej KW 67080.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu było wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, które należało wpłacić na konto Gminy nr 7788050009 0000 2206 2003 0028 Bank Spółdzielczy w Łącku z dopiskiem „przetarg dz. ew. nr.......” do dnia 14 grudnia 2009r. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, podlega zwrotowi w związku z odwołaniem przetargu.

 

Wszystkich zainteresowanych przepraszamy za zaistniałą sytuację.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. (018) 26-209-32 w godz. pracy Urzędu.

 

Ochotnica Dolna , dnia 14.12.2009r.