Ogłoszenie o sesji

O G ŁO S Z E N I E

 

Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku)w dniu 30 grudnia 2009 roku (środa) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad) odbędzie się XLI zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, powitanie zebranych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna – we wsi Ochotnica Górna, Ochotnica Dolna i Tylmanowa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu na okres 3 lat.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie wydatków przekraczających rok budżetowy.
12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie wydatków przekraczających rok budżetowy.
13. Przyjęcie sprawozdań poszczególnych Komisji Rady Gminy Ochotnica Dolna za 2009 rok.
14. Przyjęcie sprawozdania Rady Gminy Ochotnica Dolna za 2009 rok.
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Dyskusja i wolne wnioski.
17. Zakończenie sesji.


2009-12-28 JP