Ogłoszenie o sesji

 Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku)
w dniu 27 stycznia 2010 roku (środa) o godz. 14.00
w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad)
odbędzie się XLII zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, powitanie zebranych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
7. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Ochotnica Dolna na rok 2010.
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Komisji stałych Rady Gminy,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie,
d) dyskusja, ewentualne wnoszenie poprawek i ich przegłosowanie,
e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla wsi Ochotnica Górna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy oraz sposobu jej rozliczania.
11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Dyskusja i wolne wnioski
13. Zakończenie sesji.