Ogłoszenie o sesji

O G ŁO S Z E N I E

Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku)
w dniu 23 marca 2010 roku (wtorek) o godz. 14.00
w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad)
odbędzie się XLIV zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, powitanie zebranych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie przez Starostę Powiatu Nowotarskiego informacji dotyczących współpracy Starostwa z Gminą Ochotnica Dolna.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
7. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej za rok 2009.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej za rok 2009.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej za rok 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej za rok 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Ochotnica Dolna na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w m. Tylmanowa
o długości ok. 845 mb oraz wykonanie bezkolizyjnego skrzyżowania drogi gminnej i drogi wojewódzkiej wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLII/360/10
z dnia 27 stycznia 2010 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu określającego warunki nadania: tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Ochotnica Dolna”, „Odznaki za zasługi dla Gminy Ochotnica Dolna” i uchwalenia „Listu Pochwalnego”, oraz powołania składu osobowego „Kapituły Honorowej Gminy Ochotnica Dolna” .
19. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna
z organizacjami pozarządowymi za 2009 rok.
20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21. Dyskusja i wolne wnioski
22. Zakończenie sesji.