Obwieszczenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 1 marca 2022 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 1 marca 2022 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących  zmian Statutów Sołectw.

Na podstawie § 1 ust. 2 Uchwały Nr XLVI/410/22 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia  31 stycznia  2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów zmian Statutów Sołectw  (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2022 poz.1017) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza mieszkańców Sołectw: Ochotnica Dolna, Ochotnica Dolna-Młynne, Ochotnica Górna, Tylmanowa do konsultacji projektów zmian Statutów Sołectw.                              

2. Projekty uchwał udostępnione będą do publicznego wglądu w okresie konsultacji,                 tj. od dnia 4 marca 2022 r. do dnia 11 marca 2022 r. w:  

1)  biurze ds. obsługi Rady Gminy – pokój nr 011                                                                                              2)  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ochotnica Dolna –  zakładka – „statuty sołectw”;                                                                                                                  3)  u Sołtysa Sołectwa:  Ochotnica Dolna, Ochotnica Dolna-Młynne, Ochotnica Górna,  Tylmanowa                                                                                              

3. Konsultacje polegać będą na składaniu pisemnych opinii, wniosków i uwag mieszkańców Sołectwa do projektu uchwały.

4. Opinie, wnioski i uwagi mieszkańcy mogą składać do Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy oraz Sołtysa w terminie od dnia 4 marca 2022 r. do dnia 11 marca 2022 r.

 –  pocztą elektroniczną na adres: rada-gminy@ochotnica.pl

 –  pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej 34 - 452 Ochotnica Dolna

     os. Dłubacze 160.

   Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.

5. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy. 6. Opinie, uwagi i wnioski dotyczące projektów  zmian Statutów Sołectw:  Ochotnica Dolna, Ochotnica Dolna-Młynne, Ochotnica Górna, Tylmanowa zostaną przedstawione na sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.

Wójt Gminy

Tadeusz Królczyk