Ogłoszenie o XLVIII/22 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - wideokonferencji

Ogłoszenie o XLVIII/22 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - wideokonferencji

Ochotnica Dolna, dnia 18.03.2022 r.

AOK.0006.3.2022.JP.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie  art. 29 ust. 5 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2003r. Nr 408, poz. 4295 z późn. zm.) 

zawiadamiam, że

w dniu 28 marca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1000 odbędzie się XLVIII/22 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - wideokonferencji

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Pomocy Finansowej Gminy Ochotnica Dolna na lata 2022 – 2036.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Ochotnica Dolna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Ochotnica Górna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Tylmanowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
 16. Przedstawienie sprawozdania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
  w 2021.
 17. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności GOPS w Ochotnicy Dolnej za 2021r.
 18. Przedstawienie sprawozdań z działalności poszczególnych Wiejskich Ośrodków Kultury
  z terenu Gminy i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 rok.
 19. Przedstawienie oferty instytucji upowszechniania kultury z terenu Gminy przygotowanej dla mieszkańców. Kalendarz imprez kulturalnych na 2022 rok.
 20. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Ochotnica Dolna za 2021 rok.
 21. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Gminy Ochotnica Dolna za 2021 rok.
 22. Interpelacje, zapytania.
 23. Dyskusja i wolne wnioski.
 24. Zakończenie sesji.

 

 

 

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy oraz adres strony internetowej, na której udostępniony będzie archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy:

 www.ochotnica.pl, www.bip.malopolska.pl/ugochotnicadolna.

 

Jednocześnie, przypominam, że mieszkańcy mogą brać czynny udział w każdej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna. Podczas sesji zdalnej, ze względów technicznych wymagane jest zgłoszenie się do uczestnictwa w sesji najpóźniej na jedną godzinę przed jej rozpoczęciem  do biura obsługi Rady w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej, pok. nr 011 lub pisemnie na dziennik podawczy, pok. 015, wraz z podpisaną informacją o obowiązku informacyjnym RODO (załącznik nr 1).

Konieczne jest posiadanie komputera z dostępem do internetu wyposażonego w przeglądarkę Google Chrome lub Microsoft Edge, oraz wbudowany mikrofon lub słuchawki z mikrofonem, a także podanie adresu e-mail, na który w dniu sesji zostanie przesłany link umożliwiający czynny udział w sesji poprzez zalogowanie się na „spotkaniu online” w platformie TEAMS.