Zarządzenie Nr 35/2022 Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 marca 2022 roku

Zarządzenie Nr 35/2022 Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 marca 2022 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu projektów na realizację zadania  własnego Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu  w 2022 roku

Na podstawie § 9 ust.1 pkt.2 Uchwały Nr XVI/140/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 marca 2012 r.  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2012 r.  poz. 1834 z póź. zm.), oraz Uchwały Nr XXXI/281/20 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2021 r. poz. 293) Wójt Gminy Ochotnica Dolna   z a r z ą d z a   co następuje:

§ 1.

  1. W wyniku rozpatrzenia projektów złożonych w otwartym konkursie projektów Wójt Gminy Ochotnica Dolna postanawia udzielić dotacji celowych na dofinansowanie zadań publicznych zgodniez wykazem, o którym mowa w ust.2.
  2. Wykaz zadań realizujących podmiotów oraz wysokość udzielonych dotacji określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Środki na realizację zarządzenia znajdują się w budżecie Gminy Ochotnica Dolna
w następującym rozdziale:

  • 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

§ 3.

Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Wójtem a Wnioskodawcą.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.