Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu  do organów opiniujących

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie  art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z póź zm.), w związku z art. 64 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 77 ust 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz.U. 2021 poz. 2373 z póź. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

  1. o wszczęciu w dniu 05 na wniosek Forenda Spólka z.o.o. os. Hologówka 193a postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie hali produkcyjnej, suszarni próżniowej – kontener, budynku kotłowni z suszarnią konwekcyjną wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną.

 

  1. o wystąpieniu o wydanie opinii, w myśl art. 64 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko do:
  1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie,
  2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu,
  3. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu,

 

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, Zespół Planowania przestrzennego, geodezji, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska, pok. nr 005
w godzinach pracy Urzędu
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii, oraz ograniczenia w obsłudze klientów Urzędu Gminy Ochotnica Dolna istnieje również możliwość zapoznania się ze sprawą drogą elektroniczną poprzez: kontakt telefoniczny (18) 2620910 w. 005, mailowy krzysztof.jurkowski@ochotnica.pl, poprzez platformę ePUAP /bw5m49no0s/skrytka, lub tradycyjną formą listowną.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kpa.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez: umieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ochotnica Dolna.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości z dniem 05.04.2022 r.

                                                                                                                     

                                                                                             

Krzysztof Jurkowski

Zastępca Wójta Gminy

 

 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Ochotnica Dolna, przy os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@ochotnica.pl.

Dane osobowe stron będą przetwarzane w celu prowadzenia niniejszego postępowania administracyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W razie konieczności dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Stronom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami  Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W związku z przetwarzaniem danych strony mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stron postępowania stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego