Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej poszukuje osoby zainteresowanej świadczeniem usług, jako opiekun w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa„ realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Program ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności  i  osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi  poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Poszukiwana osoba świadczyć  będzie usługę opieki  wytchnieniowej  dla członków rodziny sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, polegającą na czasowym odciążeniu ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniu czasu na odpoczynek i regenerację.

Praca na umowę zlecenie.

Usługi opiekuna może  świadczyć:

  • osoba posiadająca dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/ pielęgniarka  lub inny, zapewniający realizację usługi opiekuńczej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej;
  • osoba posiadająca, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Osoby zainteresowane podjęciem świadczenia tej usługi proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej, os. Dłubacze 160, Tel.18 262 46 01; e-mail: gopsochotnica@pro.onet.pl .