Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko

została wybrana Pani Jadwiga Podgórska

zamieszkała w Ochotnicy Dolnej

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Do siedziby Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej wpłynęły w wyznaczonym terminie cztery oferty. Wszystkie umieszczone były w zamkniętych, odpowiednio opisanych kopertach. Po otwarciu kopert i przeanalizowaniu zawartych w niej dokumentów stwierdzono, ze tylko trzy oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
W wyniku przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy
kwalifikacyjnej z kandydatami stwierdzono, że Jadwiga Podgórska posiada odpowiednią wiedzę związaną ze specyfiką stanowiska, gwarantującą rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.Ochotnica Dolna ,dnia 14 lipca 2008r.Wójt Gminy
Kazimierz Konopka