Nabór wniosków

 

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi.

1. O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
1) posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
2) pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
3) posiada stałe zameldowanie na terenie Gminy Ochotnica Dolna.

Uwaga! W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki jest rodzic lub opiekun prawny.

2. Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć w ciągu jednego roku szkolnego:
1) w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2000 zł,
2) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego – kwoty 3000 zł,
3) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4000 zł.

3. Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:
1) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
3) związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament),
Uwaga! w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego
4) kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
5) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

4. W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:
1) opłaty za naukę (czesne),
2) zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscowością, w której jest zameldowany na pobyt stały),
3) dojazdów do szkoły.

Wnioski o dofinansowanie nauki uczniów niepełnosprawnych należy składać w Zespole Obsługi Finansowej Szkół Gminy Ochotnica Dolna (pokój nr 7 w budynku UG) w godzinach od 800 do 1500 do dnia 30 września 2008 roku. Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Pani Lucyna Kozub nr tel. 018 262 09 47. Druki wniosków wraz załącznikami są do pobrania w biurze ZOFS oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy Ochotnica Dolna: www.ochotnica.pl dział aktualności

Wójt Gminy
Kazimierz Konopka

Do pobrania:

 

 

ULOTKA INFORMACYJNA

WNIOSEK

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU