Zmieniam swoje życie na lepsze

      Z dniem 1 IX 2008 r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej , przystępuje do realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 IX 2008 do 31 XII 2008r. 

   Projekt finasowany ze środków własnych i środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wkład własny – 3104,45 PLN

Dofinasowanie – 26 459,21 PLN

Projekt skierowany jest do pięciu osób zameldowanych w gminie Ochotnica Dolna , korzystających z pomocy społecznej i będących długotrwale bezrobotnymi  niemogących poradzić sobie z problemami wychowawczymi oraz przemocą w rodzinie.

Nabór grupy do projektu : wrzesień 2008

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej  do dnia 25.09.2008r.

Rekrutacja do projektu odbywać się  będzie przez osobisty kontakt pracownika socjalnego z kandydatem na uczestnika projektu  .

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu uczestników  projektu poprzez  stworzenie warunków ułatwiających dostęp do rynku pracy .

 W ramach projektu podejmowanymi dziłaniami będą :

- terapia psychologiczna - grupowa

- trening umiejętności interpersonalnych

- szkolenia ,, uwierz w siebie ,,

- spotkania z doradcą zawodowym

- kurs ,, opiekun osób niepełnosprawnych z uwagi na wiek lub inne schorzenie ,,

        Przewidywanymi rezultatami projektu będzie wzrost samooceny ,  zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy , wzrost aspiracji zawodowych  i umiejętności komunikacyjnych ,nabycie nowych umiejętności opiekuńczo – wychowawczych .

 

                                                                                                                                                            2008-11-27  JC