Ogłoszenie o sesji

O G ŁO S Z E N I E

Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku)
w dniu 18 września 2008 roku (czwartek) o godz. 14.00
w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad)
odbędzie się XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, powitanie zebranych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Przedstawienie proekologicznych działań na terenie gminy przez Fundację „Dobro Nasze”.
5. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
7. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
8. Analiza informacji z wykonania budżetu Gminy Ochotnica Dolna za I półrocze 2008 roku
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Ochotnica Dolna w 2008 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok .
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej.
14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Dyskusja i wolne wnioski
16. Zakończenie sesji.