Ogłoszenie o sesji

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku)
w dniu 29 października 2008 roku (środa) o godz. 14.00
w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad)
odbędzie się XXV zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna.Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, powitanie zebranych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Omówienie spraw związanych z budową kanalizacji na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
5. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
7. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ochotnica Dolna na 2008 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Ochotnica Dolna w 2008 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie wydatków przekraczających rok budżetowy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20. Dyskusja i wolne wnioski
21. Zakończenie sesji.