Ogłoszenie o sesji

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku)
w dniu 27 listopada 2008 roku (czwartek) o godz. 14.00
w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad)
odbędzie się XXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna.Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, powitanie zebranych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2008 Gminy Ochotnica Dolna Nr XV/118/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie wydatków przekraczających rok budżetowy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc poboru żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna.
17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Dyskusja i wolne wnioski
19. Zakończenie sesji.

2008-11-20 JP