Ogłoszenie o sesji

Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku)
w dniu 23 marca 2009 roku (poniedziałek) o godz. 14.00
w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad)
odbędzie się XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, powitanie zebranych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna – we wsi Ochotnica Górna, Ochotnica Dolna i Tylmanowa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Ochotnica Dolna w 2009 roku projektu „Zmieniam swoje życie na lepsze – upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie Ochotnica Dolna” w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla wsi Tylmanowa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla wsi Ochotnica Dolna.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla wsi Ochotnica Górna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2009 Gminy Ochotnica Dolna Nr XXVIII/239/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
16. Omówienie spraw związanych z ochroną środowiska.
17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Dyskusja i wolne wnioski
19. Zakończenie sesji.

2009-03-17 JP