Ogłoszenie o sesji

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku)
w dniu 28 kwietnia 2009 roku (wtorek) o godz. 14.00
w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad)
odbędzie się XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, powitanie zebranych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej za rok 2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej za rok 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej za rok 2008.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej za rok 2008.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Ochotnica Dolna”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Ochotnica Dolna”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki za zasługi dla Gminy Ochotnica Dolna”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ochotnica Dolna na 2009 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie wydatków przekraczających rok budżetowy.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania Wójta Gminy Ochotnica Dolna
z wykonania budżetu Gminy za rok 2008.
20. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ochotnica Dolna za 2008 rok.
21. Przedstawienie przez Wójta Gminy Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Ochotnica Dolna za okres od 31 stycznia 2007 rok do 31 stycznia 2009 rok.
22. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
23. Dyskusja i wolne wnioski
24. Zakończenie sesji.


2009-04-20 JP