Wyprawka szkolna 2009

OGŁOSZENIE

WYPRAWKA SZKOLNA 2009

INFORMUJĘ IŻ DO DNIA
19 CZERWCA BR.
MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI
O POMOC FINANSOWĄ NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW


Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie oraz uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, itp.
 

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 

WARTOŚĆ POMOCY W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY:

150 zł – dla ucznia klasy I szkoły podstawowej
150 zł – dla ucznia klasy II szkoły podstawowej
170 zł – dla ucznia klasy III szkoły podstawowej
280 zł – dla ucznia klasy I gimnazjum

 

Jak ubiegać się o dofinansowanie:
1. Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko będzie uczyło się w roku szkolnym 2009/2010 (do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub - w uzasadnionych przypadkach - oświadczenie o wysokości dochodów).
2. Rodzice dokonują zakupu podręczników.
3. Rodzice przedstawiają dyrektorowi szkoły do dnia 15 września 2009 dowód zakupu podręczników.
4. Dyrektor szkoły (po otrzymaniu środków) przekazuje rodzicom dofinansowanie.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 76 poz. 642)

 

WNIOSEK do pobrania

 

 

2009-05-26 JC