Ogłoszenie o sesji nadzwyczajnej

O G ŁO S Z E N I E

Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku)
w dniu 04 czerwca 2009 roku (czwartek) o godz. 14.00
w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad)
odbędzie się XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna.

 


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, powitanie zebranych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat propozycji utworzenia nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk na terenie Gminy Ochotnica Dolna i włączenia ich do sieci Natura 2000 – Środkowy Dunajec z dopływami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ochotnica Dolna na 2009 rok.
13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Dyskusja i wolne wnioski
15. Zakończenie sesji.
 

2009-06-04 JP