Podsumowanie projektu ZPORR

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacje projektu p.n. „Technologia dla oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ochotnica Dolna” realizowanego w ramach programu ZPORR (działanie 1.2; Infrastruktura ochrony środowiska).
 

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach procedury nadkontraktacji środków ZPORR – na podstawie umowy nr Z/2.12/I/1.2/23/06/U/8/08 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Ochotnica Dolna w dniu 5.12.2008 roku. Projekt został w całości zrealizowany przed podpisaniem umowy. Pierwsze roboty objęte zakresem projektu rozpoczęły się jeszcze w 2005 roku, a zakończenie rzeczowe realizacji projektu nastąpiło w dniu 31.10.2008 roku.
 

Wartość całkowita projektu wynosi 4 530 484,82 PLN. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 112 196,02 PLN.
 

Przedmiotem realizacji projektu była dostawa i montaż technologii na oczyszczalnię ścieków w Tylmanowej, dostawa i montaż urządzeń do odwadniania osadu nadmiernego, urządzeń do higienizacji osadu i innych elementów wyposażenia oczyszczalni wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ochotnica Dolna i Ochotnica Górna.

W efekcie zrealizowanego projektu dostarczono i zamontowano urządzenia technologiczne dla czterech komór reaktorów powodując tym samym zwiększenie przepustowości oczyszczalni o 400 m3 ścieków na dobę. Oczyszczalnia w Tylmanowej wzbogaciła się również o urządzenia do odwadniania i higienizacji osadu nadmiernego. W ramach realizacji projektu został wybudowany odcinek kanalizacji o łącznej długości 19,5 km.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZCH