Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza rokowania

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza rokowania


na najem zabudowanej nieruchomości położonej w Tylmanowej, gmina Ochotnica Dolna, pow. nowotarski, woj. małopolskie stanowiącej własność Gminy.
I. Rokowaniami objęta jest zabudowana nieruchomość obejmująca:
- budynek kolonijno-wczasowy o powierzchni użytkowej 1800 m2 wraz z działką ewid.
nr 1008/16 o pow. 0.4786 ha,
- budynek dworu Bajka o pow.użytkowej 362 m2 wraz z działką ewid. nr 6587, 1008/14
o łącznej pow.0.3554 ha, przeznaczona na działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem wczasów, kolonii młodzieżowych, usług hotelowych, turystycznych, rozrywkowych, handlowych.
 

Według planu zagospodarowania przestrzennego gminy teren przeznaczony jest pod usługi turystyczno sportowe ozn. symb. UST. Pierwszy przetarg na najem w/w nieruchomości został przeprowadzony w dniu 17.04.2009r., a drugi w dniu 18.06.2009r.
Czasokres najmu wynosi 5 lat. Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 3.500,00 zł – brutto miesięcznie, wysokość zaliczki wynosi 350 zł.
Rokowania odbędą się w dniu 20 sierpnia 2009 r. (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2009r. w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna pokój 17 do godz.16.00.
 

Zgłoszenie powinno zawierać :
1. imię i nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę , jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. proponowaną wysokość czynszu najmu,
5. proponowany sposób wykorzystania wynajmowanej nieruchomości,
6. inne propozycję wpływające na atrakcyjność zgłoszenia.
II. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty odrębnej na nieruchomość:
a) zabudowaną budynkiem kolonijno wczasowym - cena wywoławcza czynszu najmu wynosi
2.000,00 zł – brutto miesięcznie, wysokość zaliczki 200,00 zł, lub
b) zabudowaną budynkiem dworu Bajka – cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 1.500,00
zł – brutto miesięcznie, wysokość zaliczki 150,00 zł, jednak w pierwszej kolejności
rozpatrywane będą oferty złożone na całość nieruchomości.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki, pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, która jest warunkiem przystąpienia do rokowań. Zaliczki w wysokości w/w, należy wpłacić na konto Gminy nr 7788050009 0000 2206 2003 0028 Bank Spółdzielczy w Łącku do dnia 17.08.2009 r. Osobom, których zgłoszenia nie zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań lub które nie zostały ustalone jako najemcy nieruchomości, zaliczka zostanie zwrócona, natomiast zaliczka wpłacona przez osobę, którą komisja ustaliła jako najemcę zalicza się na poczet czynszu najmu. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, o której mowy wyżej od zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy do 14 dni po zamknięciu przetargu. Zastrzega się, że organizatorowi rokowań przysługuje prawo ich zamknięcia bez wybrania najemcy nieruchomości.
 

Dodatkowe informacje pod nr tel. (018) 2620935 w godz. pracy Urzędu.
 

2009-07-17 MCH