Wójt Gminy Ochotnica Dolna OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO Referenta ds. funduszy europejskich

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe – specjalność : administracja, prawo, ekonomia, kierunki techniczne oraz związane z Unią Europejską,

3) doświadczenia zawodowe: staż pracy minimum 2 lata,

4) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

6) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne,

7) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

8) stan zdrowia pozwalający na  zatrudnienie na stanowisku urzędniczym

9) znajomość problematyki funduszy UE ( klasyfikacja funduszy, sporządzanie wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami, procedury wdrożeniowe projektów, sprawozdania z realizacji ),

10) znajomość zagadnień księgowo-finansowych ( naliczanie świadczeń dla uczestników projektów, przygotowywanie umów-zleceń związanych z realizacją projektu, prowadzenie rozliczeń finansowych projektu ),

11) znajomość przepisów prawa z zakresu: finansów publicznych, funkcjonowania samorządu, prawa administracyjnego, zamówień publicznych, procedury dotyczącej funduszy unijnych.

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE

1) znajomość obsługi Generatorów Wniosków,

2) znajomość oprogramowania MS Office, biegła obsługa komputera i internetu,

3) zdolności analityczne,

4) Predyspozycje osobowościowe: kandydat powinien być osobą samodzielną, odpowiedzialną, z łatwością nawiązywania kontaktów i umiejętnością pracy w zespole.

5) znajomość co najmniej jednego języka obcego – urzędowego UE

 

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1) Pozyskiwanie funduszy na realizację programów inwestycyjnych we współdziałaniu z gminami, powiatami sąsiadującymi, samorządową administracją wojewódzką oraz organizacjami pozarządowymi,

2) Pozyskiwanie informacji o możliwościach skorzystania z dofinansowania realizacji zadań Gminy,

3) Opracowywanie i składanie wniosków związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na realizację zadań Gminy,

4) Prowadzenie rejestru projektów przygotowywanych i realizowanych przez Gminę współfinansowanych z funduszy zewnętrznych,

5) Współdziałanie z fundacjami i innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju Gminy,

6) Współpraca z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy finansowane z funduszy zewnętrznych,

7) Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań stanowiska pracy,

8) Czuwanie nad realizacją projektów objętych dofinansowaniem ze środków zewnętrznych poprzez: monitorowanie projektów,  sporządzanie niezbędnych sprawozdań, przygotowywanie wniosków o płatność, koordynację i kontrolę realizacji projektów.

 

4. WYMAGANIA DOKUMENTY

1) List motywacyjny,

2) Życiorys ( CV ),

3) Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

4) Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

5) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych  kursach, szkoleniach,

6) Oświadczenia kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące:

 a) posiadania pełni zdolności do czynności cywilno prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 b) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie, a w  przypadku wybranej osoby Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego oraz  zaświadczenie o stanie zdrowia.

6) referencje,

7) wypełniony kwestionariusz osobowy,

8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997r. ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzania naboru.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w terminie  do dnia 23 marca 2010 r. do godz. 16 ºº w pokoju nr 17 lub pocztą na adres Urzędu, tj. Urząd Gminy Ochotnica Dolna z dopiskiem  „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. funduszy europejskich „ nie później niż 14 dni od opublikowania na stronie internetowej BIP 

 http://www.malopolska.pl/bip/ochotnica+dolna

 

5. INFORMACJE DODATKOWE

1) Oferty składane elektronicznie nie będą przyjmowane,

2) Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Ochotnica Dolna po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

3) Oferty niekompletne zostaną odrzucone,

4) Spośród kandydatów, którzy złożyli komplet dokumentów w wymaganym terminie zostaną wyłonione osoby, które przystąpią do testu kwalifikacyjnego a następnie zostanie przeprowadzona z każdym z osobna rozmowa kwalifikacyjna,

5) O terminie pisania testu i przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie,

6) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej.

         

   data publikacji :  9 marca 2010r.