Komitet Rewitalizacji - ogłoszenie o naborze członków

Komitet Rewitalizacji - ogłoszenie o naborze członków

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą Nr XXXII/231/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Ochotnica Dolna

KOMITET REWITALIZACJI GMINY OCHOTNICA DOLNA

1.Komitet Rewitalizacji stanowić będzie forum opiniujące i doradcze, w skład którego wejdą przedstawiciele gminy i lokalnej społeczności. Komitet będzie współpracował z samorządem w czasie przygotowania, realizacji i oceny procesu rewitalizacji, pełniąc funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta.

2.Komitet reprezentuje mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna i interesariuszy, lokalne środowiska gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz inne grupy z Gminy Ochotnica Dolna.

3.Komitet liczy nie mniej niż 10 i nie więcej niż 31 członków. Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia procesu rewitalizacji w latach 2016-2023, którego ostatnim elementem jest opracowanie Raportu z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ochotnica Dolna.

4.Zasady wyznaczania i działania Komitetu określa załącznik nr 1 do uchwały
Nr XXXII/231/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 lutego 2017 r.

5.Komitet Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna składa się z przedstawicieli interesariuszy rewitalizacji, w tym:

  • nie więcej niż 5 przedstawicieli gminy i gminnych osób prawnych wskazanych przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna,
  • nie więcej niż 4 radnych wskazanych przez Radę Gminy Ochotnica Dolna,
  • nie więcej niż 3 przedstawicieli jednostek organizacyjnych Gminy, wskazanych przez te jednostki,
  • nie więcej niż 5 mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna, nie będących członkami stowarzyszeń i nie pracujących w jednostkach organizacyjnych gminy,
  • nie więcej niż 3 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Ochotnica Dolna działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych;
  • nie więcej niż 3 przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Gminy Ochotnica Dolna,
  • nie więcej niż 2 przedstawicieli każdego z sołectw, na terenie którego znajdują się podobszary rewitalizacji, wskazanych przez właściwego Sołtysa.
  • 6.Istnieje możliwość bycia przedstawicielem tylko jednej z grup interesariuszy w przypadku pełnienia funkcji w dwóch lub w wielu z nich równocześnie. W skład Komitetu nie muszą wchodzić przedstawiciele wszystkich grup interesariuszy.

ZASADY NABORU CZŁONKÓW KOMITETU REWITALIZACJI

1.Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji trwa od 31.03.2017 do 16.04.2017r.

2.Deklarację przystąpienia do Komitetu należy złożyć w zaklejonej kopercie w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna na Dzienniku Podawczym w godzinach pracy Urzędu lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: budownictwo@ochotnica.pl z dopiskiem: „Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna.”

3.Informacja o naborze członków do Komitetu ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna oraz na stronie internetowej Urzędu.

4.Członków Komitetu powołuje Wójt Gminy Ochotnica Dolna w drodze zarządzenia.

5.Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani rekompensata za utracone zarobki.

6.Osobą do kontaktu w sprawie naboru jest Jakub Osman, tel. 18-262-09-32 e-mail: budownictwo@ochotnica.pl